Πιθανές ενότητες δράσεων για Αναβάθμιση και Προστασία του Περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής για Τοπικούς – Περιφερειακούς – Εθνικούς φορείς

Πιθανές ενότητες δράσεων για Αναβάθμιση και Προστασία του Περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής για Τοπικούς – Περιφερειακούς – Εθνικούς φορείς

Επιλέγουμε μερικές δράσεις, στην περίπτωσή μας την «προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητα ζωής» για μια πρώτη προσέγγιση στην πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση.

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση είναι η συντονισμένη δράση τοπικών και περιφερειακών αρχών με την κεντρική εξουσία. Βασίζεται στην εταιρική σχέση για τη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών.       Η αρχή της επικουρικότητας προσδιορίζει τις αρμοδιότητες των διαφορετικών επιπέδων (η πλειοψηφία αποφασίζει μόνο για τα θέματα που την αφορούν). Η πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση εξασφαλίζει την διαδραστικότητα των διαφόρων επιπέδων, εφόσον η Διαλειτουργικότητα εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα.

*Τα στοιχεία και η μορφή που αυτά θα συλλέγονται δε μπορεί να είναι διαφορετικά σε κάθε Δήμο ή σε κάθε Περιφέρεια. Συνεπώς, η αρμοδιότητα για τη μορφή και το είδος των στοιχείων πρέπει να είναι θέμα κεντρικής κυβέρνησης, σε εφαρμογή εθνικών (που δεν υπάρχουν) και διεθνών πρακτικών. Δηλαδή, πρέπει επιτέλους και στη χώρα μας να διατυπωθούν και υλοποιηθούν οι βασικές αρχές της διαλειτουργικότητας.

**Το εκπαιδευτικό υλικό απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, δε μπορεί να αποτελεί αντικείμενο σχεδιασμού υπηρεσιών των Δήμων, πιθανότατα ούτε των Περιφερειών. Η αρμοδιότητα σε κεντρικό επίπεδο επιβάλλεται λόγω των αρχών της διαλειτουργικότητας.

***Αφορά κυρίως τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).

CosmoNews

Comments are closed.

CosmoNews@2020. All Rights Reserved